Dokumentacja

⌘K
 1. Home
 2. Docs
 3. Dokumentacja
 4. Dokumentacja użytkownika
 5. Sprzedaż
 6. Oferty
 7. Dodanie oferty i edycja

Dodanie oferty i edycja

Nowa oferta

Aby dodać ofertę kliknij Sprzedaż > Oferty i kliknij dodaj:

Pojawi się okno w którym możesz wprowadzić dane produkty. Polami wymaganymi są:

 • Klient
 • Data złożenia
 • Data ważności
 • Osoba wysyłająca

Jeżeli nie wypełnisz tych pól pojawią się odpowiednie komunikaty:

Po wypełnieniu pól wymaganych możesz dodać produkty. Produkty możesz wybrać z listy już utworzonych produktów

Jak dodać produkt →

Po dodaniu Produktu dodaj Ilość oraz Cenę za sztukę (netto). Jeżeli chce się sprawdzić koszty sztuki produktu, zanim poda się cenę ofertową to po wybraniu produktu oraz ilości należy wybrać przycisk Przelicz. System przeliczy wartość netto całego zamówienia, a także wartość brutto oraz wartość podatku VAT składanej oferty.

Jeżeli produkt ma przypisaną technologię oraz wypełnione koszty (stawki godzinowe) związane z wytworzeniem produktu to system przeliczy również koszt wyprodukowania 1 sztuki produktu.

Gdy oferta jest gotowa kliknij przycisk DODAJ. W tym momencie zostanie utworzona oferta o statusie ZATWIERDZONY, Aby potwierdzić ofertę kliknij ZATWIERDŹ.

Przeglądanie, filtrowanie i wyszukiwanie ofert odbywa się poprzez wprowadzenie odpowiednich parametrów w belce każdej z kolumn okna ofert:

Oferty możesz także grupować. Postępując zgodnie z poleceniem, przenieść nagłówek, by grupować dane według wybranej kolumny:

Edycja oferty

Chcąc zmodyfikować utworzoną wcześniej ofertę należy w nią dwukrotnie kliknąć lub z menu wybrać Edytuj:

Otworzy się okno z wybraną ofertą. Aby edytować ilość, cenę czy marżę lub rabat musisz posiadać odpowiednie uprawnienia.

Każdą zmianę danych należy Przeliczyć, a następnie Zapisać zmiany.

Duplikowanie oferty

Aby duplikować ofertę wybierz dla danej oferty menu i kliknij Duplikuj.

Po wybraniu tej opcji otworzy się okno z edycją oferty. Wprowadź ewentualne zmiany a następnie kliknij Zatwierdź. Jeżeli wprowadzasz zmianę dotyczącą ilości lub ceny za sztukę przed zatwierdzeniem kliknij Przelicz.

Przelicz ofertę

Każda zmiana danych w ofercie wymaga jej przeliczenia. Aby przeliczyć ofertę kliknij Przelicz. Poniższa oferta pierwotnie zawierała 21 sztuk produktu. Podczas edycji oferty ilość sztuk została zmieniona na 24. Dopiero po kliknięciu Przelicz oferta ma prawidłową kwotę netto.

Po przeliczeniu oferty kliknij Zapisz.

Drukowanie oferty

Aby wydrukować ofertę kliknij w menu Drukuj.

Przycisk Drukuj znajdziesz także w oknie otwartej oferty

Przycisk Drukuj spowoduje utworzenie pliku .pdf lub wydruk dokumentu bezpośrednio przez domyślną dla systemu drukarkę.

Utworzony dokument Oferty zawiera następujące informacje:

 • Numer oferty
 • Data wystawienia oferty
 • Dane oferenta
 • Dane klienta
 • Listę produktów w ofercie
 • Cenę wyrobu za sztukę
 • Wartość netto
 • VAT
 • Wartość brutto
 • Termin ważności oferty
 • Uwagi
 • Kontakt – informacja o pracowniku, który przygotował ofertę

Usuwanie oferty

Aby usunąć ofertę wybierz ją z listy i wybierz z menu Usuń.

Możesz także otworzyć ofertę, którą chcesz usunąć i wybrać przycisk Usuń.

Możesz także usunąć więcej ofert jednocześnie. W tym celu zaznacz checkboxy przy ofertach, które chcesz usunąć i kliknij Usuń w prawej, górnej części ekranu.

Istnieje także możliwość usunięcia wszystkich ofert z listy. W tym celu kliknij w przycisk Usuń wszystko

Zatwierdź lub Odblokuj ofertę

Aby oferta była gotowa do pobrania jako dokument PDF i wysłania klientowi należy ją zatwierdzić. Na liście ofert możesz sprawdzić stan każdej oferty:

Pamiętaj, że aby zatwierdzić ofertę musisz mieć odpowiednie uprawnienia.

Jeżeli oferta zostanie zatwierdzona to jej odblokowanie także wymaga odpowiednich uprawnień.

Poprzednia oferta zostanie trwale zapisana co pozwoli na jej odtworzenie w razie potrzeby. Taka sytuacja może mieć miejsce, jeżeli klient nie zaakceptuje oferty i będziemy chcieli zmienić jej warunki.

Aby odblokować/zatwierdzić ofertę wybierz ją z listy i kliknij w menu Zatwierdź lub Odblokuj.

Napisz do nas.