REGULAMIN KONKURSU „OPTIMAKERS”

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „OptiKonkurs” i jest zwany dalej:

“Konkursem”.

2. Organizatorem Konkursu jest Optimes sp. z o.o. (dawniej: Syneo.pl sp. z o.o. sp. k.), NIP: 5542948235 i KRS: 0000671620, z siedzibą przy ul. Fordońska 246 lok. 1006, 85-796 Bydgoszcz, zwana dalej „Organizatorem”.

3. Nagrody pozyskane zostały ze środków własnych Organizatora

4. Konkurs trwa od 1 stycznia 2023 do 31 stycznia 2023. Organizator zastrzega sobie prawo

do przedłużenia konkursu.

5. Zadanie konkursowe polega na wymyśleniu hasła reklamowego dla systemów zarządzania produkcją i magazynem.

6. Odpowiedzi na pytanie konkursowe należy przesyłać poprzez formularz zgłoszeniowy

znajdujący się na stronie www.optimakers.pl/konkurs, na adres biuro@optimakers.pl

§ 2

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna lub podmiot:

  1. z dostępem do internetu

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:

a) zapoznanie z regulaminem konkursu na stronie www.optimakers.pl/regulamin-konkursu

b) spełnienie warunków podanych w §2 p.1.

§ 3

ZASADY KONKURSU I NAGRODY 

1. W ramach konkursu zostaną przyznane: 1 Nagroda główna – I miejsce, Nagroda – II miejsce,

3 Nagrody wyróżnienia.

Laureatów i wyróżnionych w konkursie wybierze kapituła powołana przez organizatora.

Kapituła wybierze najciekawsze uzasadnienia przesłane przez uczestników konkursu.

2. Kapituła będzie się składać z 3 osób. W jej skład wejdą członkowie firmy Optimakers

3. Nagrodami w Konkursie są:

a) Nagroda Główna – I miejsce: Projektor

b) Nagroda – II miejsce: Audyt działań optymalizacji produkcji

c) III Miejsce – Nagrody wyróżnienia:  koszulki, nalepki i inne upominki

4. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień jego Regulaminu

i interpretacji rozstrzyga Organizator.

5. Zdobywca nagrody zostanie powiadomiony o wygranej pocztą elektroniczną w przeciągu

7 (siedmiu) dni od zakończenia, na wskazany przez niego w trakcie Konkursu adres e-mail.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu Konkursu pojawi się także na stronie www.optimakers.pl,

oraz na fanpage’u https://www.facebook.com/optimakers

6. Celem potwierdzenia woli przyjęcia nagrody, powiadomiony Zdobywca powinien

odpowiedzieć pocztą elektroniczną na adres wskazany przez Organizatora w terminie 3

(trzech) dni od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem utraty prawa do nagrody.

7. Przekazanie nagród nastąpi za pomocą przesyłki kurierskiej do 2 tygodni po ogłoszeniu

wyników Konkursu.

§ 4

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych

danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu poczty elektronicznej.

2. Podane dane będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia niniejszego Konkursu

oraz w związku z wydaniem nagród.

§ 5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie

wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności

zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian specyfikacji nagrody.

Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie www.optimakers.pl