REGULAMIN KONKURSU „OPTIMAKERS”

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „OptiKonkurs” i jest zwany dalej:

“Konkursem”.

2. Organizatorem Konkursu jest Optimes sp. z o.o. (dawniej: Syneo.pl sp. z o.o. sp. k.), NIP: 5542948235 i KRS: 0000671620, z siedzibą przy ul. Fordońska 246 lok. 1006, 85-796 Bydgoszcz, zwana dalej „Organizatorem”.

3. Nagrody pozyskane zostały ze środków własnych Organizatora

4. Konkurs trwa od 16 Marca 2023 do 31 Marca 2023. Organizator zastrzega sobie prawo

do przedłużenia konkursu.

5. Zadanie konkursowe polega na udzieleniu poprawnej odpowiedzi na pytanie konkursowe.

6. Odpowiedzi na pytanie konkursowe należy przesyłać poprzez formularz zgłoszeniowy

znajdujący się na stronie www.optimakers.pl/targi, na adres biuro@optimakers.pl

§ 2

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna lub podmiot:

  1. z dostępem do internetu

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:

a) zapoznanie z regulaminem konkursu na stronie www.optimakers.pl/regulamin-targi-konkurs

b) spełnienie warunków podanych w §2 p.1.

§ 3

ZASADY KONKURSU I NAGRODY 

1. W ramach konkursu zostaną przyznane: 1 Nagroda główna

Laureatów i wyróżnionych w konkursie wybierze kapituła powołana przez organizatora.

Kapituła wybierze najciekawsze uzasadnienia przesłane przez uczestników konkursu.

2. Kapituła będzie się składać z 3 osób. W jej skład wejdą członkowie firmy Optimakers

3. Nagrodami w Konkursie są:

a) Nagroda Główna – I miejsce: Projektor

4. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień jego Regulaminu

i interpretacji rozstrzyga Organizator.

5. Zdobywca nagrody zostanie powiadomiony o wygranej pocztą elektroniczną w przeciągu

7 (siedmiu) dni od zakończenia, na wskazany przez niego w trakcie Konkursu adres e-mail.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu Konkursu pojawi się także na stronie www.optimakers.pl,

oraz na fanpage’u https://www.facebook.com/optimakers

6. Celem potwierdzenia woli przyjęcia nagrody, powiadomiony Zdobywca powinien

odpowiedzieć pocztą elektroniczną na adres wskazany przez Organizatora w terminie 3

(trzech) dni od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem utraty prawa do nagrody.

7. Przekazanie nagród nastąpi za pomocą przesyłki kurierskiej do 2 tygodni po ogłoszeniu

wyników Konkursu.

§ 4

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych

danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu poczty elektronicznej.

2. Podane dane będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia niniejszego Konkursu

oraz w związku z wydaniem nagród.

§ 5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie

wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności

zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian specyfikacji nagrody.

Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie www.optimakers.pl