INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ OPTIMES SP. Z O.O.

I. Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Optimes sp. z o.o. (dalej: „OPTIMES”) zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy Wydział XIII Gospodarczy – Krajowy Rejestr Sądowy pod numerem 949870 z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Fordońska 246/1006, 85-766 Bydgoszcz; tel. +48 52 307 85 55 mail:  biuro@optimakers.pl.

Administrator danych osobowych nie jest zobowiązany do wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Osobami wyznaczonymi do podejmowania działań związanych z ochroną danych osobowych są członkowie zarządu spółki. 

II. Przetwarzanie danych osobowych przez Optimes

Dane osobowe są przez Optimes przetwarzane w celu:

 1. nawiązania kontaktu z osobą, której dane dotyczą;
 2. pozyskania zgody na przedstawienie oferty handlowej;
 3. przedstawienia oferty handlowej podczas osobistego spotkania i podejmowania innych działań zmierzających do zaplanowanie i odbycia spotkania oraz zawarcia umowy;
 4. zawarcia umowy z Klientem;
 5. realizacji umowy z Klientem, powierzenia danych do wykonania umowy z Klientem;
 6. przekazania danych osobowych do dalszego przetwarzania innym podmiotom gospodarczym w uzgodnieniu z osobą, której dane dotyczą.

Dane osobowe są przez Optimes przetwarzane na podstawie:

 1. zgody w takim zakresie, w jakim osoba, której dane dotyczą zgodę wyraziła (art. 6 ust. 1 pkt a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) – zwanego dalej RODO);
 2. umowy lub żądania osoby, której dane dotyczą podjęcia działań przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 pkt b RODO);
 3. prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora (art. 6 ust. 1 pkt f RODO), w szczególności w zakresie marketingu bezpośredniego towarów i usług dostarczanych przez Optimes i jej klientów (motyw 47 preambuły RODO)

Optimes przetwarza następujące kategorie danych osobowych:

 1. Imię i nazwisko;
 2. Numer telefonu i adres e-mail;
 3. Adres;
 4. PESEL i inne numery identyfikacyjne (jeśli dotyczy);
 5. Inne dane osobowe pozyskane dobrowolnie od osoby której dane dotyczą, niezbędne do zawarcia i realizacji umowy, wskazane w Umowie oraz innych dokumentach.

Dane osobowe będą przez Optimes przetwarzane przez okres:

 1. w przypadku gdy osoba, której dane dotyczą odmawia zawarcia umowy – dane są usuwane niezwłocznie, w terminie nieprzekraczającym 30 dni od dnia odmowy zawarcia umowy;
 2. w przypadku zawarcia umowy – po upływie 6 lat licząc od końca roku kalendarzowego w którym ustały podstawy przetwarzania danych osobowych. W przypadku wystąpienia roszczeń związanych z realizacją umowy o współpracę z którejkolwiek ze stron umowy, Optimes będzie przetwarzać dane osobowe przez okres dłuższy, tj. do dnia zakończenia sporu i ewentualnego rozliczenia roszczeń albo ich przedawnienia.

Dane osobowe nie są przez Optimes poddawane profilowaniu.

Dane osobowe mogą być przez Optimes przekazywane do odbiorców z krajów spoza Unii Europejskiej („państw trzecich”), przy czym Optimes zapewnia, iż odbiorcy wdrożyli zasady zabezpieczania danych osobowych w stopniu nie mniejszym niż wymaga tego RODO.

Dane osobowe przetwarzane przez Optimes pochodzą z następujących źródeł:

 1. od osób, których dane dotyczą;
 2. od podmiotów zajmujących się profesjonalnym licencjonowaniem baz danych.

III. Odbiorcy danych

Odbiorcami danych osobowych mogą być: 

 • pracownicy i współpracownicy Optimes, 
 • spółki zajmujące się realizacją umowy zawartej przez lub za pośrednictwem Optimes; 
 • podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Optimes, m. in. dostawcy usług IT, dostawcy usług transportowych i pocztowych; dostawcy usług telefonicznych, biuro rachunkowe – przy czym wskazane osoby/podmioty przetwarzać będą dane wyłącznie na podstawie umowy lub wydanego przez Optimes upoważnienia. 

IV. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych 

W związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa:

 1. Prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,
 2. Prawo dostępu do danych osobowych,
 3. Prawo żądania sprostowania danych osobowych,
 4. Prawo żądania usunięcia danych osobowych,
 5. Prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 6. Prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, 
 7. Prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Pana/Pani danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego oraz prawo żądania, abyśmy przesłali te dane do innego administratora.,
 8. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w Polsce, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

W celu realizacji powyższych uprawnień prosimy kontaktować się z Optimes, korzystając ze wskazanych w pkt I danych kontaktowych.