POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

Prosimy o zapoznanie się z poniższym zestawem informacji na temat przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych, których udzielenie wymagane jest przepisami Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej RODO oraz art. 173 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

§ 1.  Informacje o administratorze danych osobowych

1.     Jeżeli należą Państwo do jednej z kategorii osób, o których mowa w § 2, administratorem Państwa danych osobowych jest Optimes sp z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy (Polska, kod pocztowy: 85-766), ul. Fordońska 246/1006, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000671620, NIP: 5542948235.

2.     Poza adresem wskazanym w ust. 1, z administratorem mogą się Państwo kontaktować również za pośrednictwem adresu e-mail: rodo@optimakers.pl

§ 2. Przetwarzanie danych osobowych przez Optimes

Dane osobowe są przez Optimes przetwarzane w celu:

 1. nawiązania kontaktu z osobą, której dane dotyczą;
 2. pozyskania zgody na przedstawienie oferty handlowej;
 3. przedstawienia oferty handlowej podczas osobistego spotkania i podejmowania innych działań zmierzających do zaplanowanie i odbycia spotkania oraz zawarcia umowy;
 4. zawarcia umowy z Klientem;
 5. realizacji umowy z Klientem, powierzenia danych do wykonania umowy z Klientem;
 6. przekazania danych osobowych do dalszego przetwarzania innym podmiotom gospodarczym w uzgodnieniu z osobą, której dane dotyczą.

Dane osobowe są przez Optimes przetwarzane na podstawie:

 1. zgody w takim zakresie, w jakim osoba, której dane dotyczą zgodę wyraziła (art. 6 ust. 1 pkt a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) – zwanego dalej RODO);
 2. umowy lub żądania osoby, której dane dotyczą podjęcia działań przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 pkt b RODO);
 3. prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora (art. 6 ust. 1 pkt f RODO), w szczególności w zakresie marketingu bezpośredniego towarów i usług dostarczanych przez Optimes i jej klientów (motyw 47 preambuły RODO)

Optimes przetwarza następujące kategorie danych osobowych:

 1. Imię i nazwisko;
 2. Numer telefonu i adres e-mail;
 3. Adres;
 4. PESEL i inne numery identyfikacyjne (jeśli dotyczy);
 5. Inne dane osobowe pozyskane dobrowolnie od osoby której dane dotyczą, niezbędne do zawarcia i realizacji umowy, wskazane w Umowie oraz innych dokumentach.

Dane osobowe będą przez Optimes przetwarzane przez okres:

 1. w przypadku gdy osoba, której dane dotyczą odmawia zawarcia umowy – dane są usuwane niezwłocznie, w terminie nieprzekraczającym 30 dni od dnia odmowy zawarcia umowy;
 2. w przypadku zawarcia umowy – po upływie 6 lat licząc od końca roku kalendarzowego w którym ustały podstawy przetwarzania danych osobowych. W przypadku wystąpienia roszczeń związanych z realizacją umowy o współpracę z którejkolwiek ze stron umowy, Optimes będzie przetwarzać dane osobowe przez okres dłuższy, tj. do dnia zakończenia sporu i ewentualnego rozliczenia roszczeń albo ich przedawnienia.

Dane osobowe nie są przez Optimes poddawane profilowaniu.

Dane osobowe mogą być przez Optimes przekazywane do odbiorców z krajów spoza Unii Europejskiej („państw trzecich”), przy czym Optimes zapewnia, iż odbiorcy wdrożyli zasady zabezpieczania danych osobowych w stopniu nie mniejszym niż wymaga tego RODO.

Dane osobowe przetwarzane przez Optimes pochodzą z następujących źródeł:

 1. od osób, których dane dotyczą;
 2. od podmiotów zajmujących się profesjonalnym licencjonowaniem baz danych.

§ 3. Odbiorcy danych

1.     Państwa dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom osób i podmiotów:

i.     osobom u nas zatrudnionym oraz naszym podwykonawcom,

ii.     podmiotom świadczącym usługi hostingu naszej strony, aplikacji, poczty elektronicznej oraz plików (w szczególności OVH Sp. z o.o. oraz Google Ireland Limited)

iii.     dostawcom narzędzi analitycznych, reklamowych oraz do zarządzania sprzedażą (Yandex Metrica, Google Analytics, Google Tag Manager, Bitrix),

iv.     podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi księgowe, prawne oraz doradcze,

v.     organom skarbowym, sądy i inne urzędy,

vi.     bankom oraz operatorom usług płatniczych.

2.     Jeśli są Państwo naszymi klientami lub osobami zainteresowanymi naszą ofertą i wyrażą Państwo na to odrębną zgodę, Państwa dane mogą być przekazywane do naszych Partnerów.

3.     Państwa dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, gdy jest to niezbędne do prawidłowego świadczenia usług, w związku z technicznymi uwarunkowaniami bądź obowiązkami prawnymi. Każdorazowo dzieje się to jednak na podstawie instrumentów prawnych zapewniających odpowiedni poziom ochrony, w szczególności standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską.

4. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane na zasadzie powierzenia s.c. WEBEST Danuta Stawarz, Magdalena Czekała z siedzibą przy ul. Rycerskiej 7 w Szamotułach świadczące usługi opieki nad stroną internetową. Kontakt w sprawie ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem e-mail: info@webest.pl.

5. Dla bezpieczeństwa regularnie wykonujemy kopię zapasową Serwisu WWW, która jest przechowywana na serwerach GoDaddy.com LLC. Dane są usuwane po 3 miesiącach.

§ 4.  Uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych

1.     Mają Państwo prawo do:

I.     dostępu do swoich danych i ich poprawiania

II.     żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych w przypadkach, o których mowa w art. 17 i 18 RODO (w szczególności, gdy uważają Państwo, że dane przetwarzane są niezgodnie z prawem)

III.     sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadkach, o których mowa w art. 21 RODO

IV.     przenoszenia danych osobowych

V.     cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych (lub innej zgody, do której zastosowanie znajdują przepisy RODO – np. na marketing telefoniczny, otrzymywanie informacji handlowej lub stosowanie plików cookies) w każdej chwili.

2.     Jeżeli uważają Państwo, że Państwa dane przetwarzane są niezgodnie z prawem, mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 5.  Obowiązek lub dobrowolność podania danych 

Podanie danych przez osobę, której dane dotyczą w celach związanych z obsługą spraw określonych w pkt II lit. a – d Polityki Prywatności jest dobrowolne, ale może być niezbędne. Ich niepodanie może utrudnić lub uniemożliwić rozpatrzenie sprawy.

 1. Podanie danych osobowych niezbędnych do analizy statycznej użytkowników Serwisu jest dobrowolne. Użytkownik może skorzystać z tzw. trybu incognito w celu przeglądania strony bez udostępniania Administratorowi informacji o Pani/a wizycie w Serwisie. Korzystanie z trybu incognito, a zatem niepodanie danych, nie ma wpływu na możliwość korzystania z Serwisu.

§ 6. Pliki cookies

1.     Pliki cookies to niewielkich rozmiarów pliki tekstowe zapisywane na Państwa komputerze lub urządzeniu mobilnym, a następnie pobierane z nich podczas kolejnych wizyt w naszym serwisie oraz aplikacji. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz unikalny numer. Zasadniczo używanie plików cookies nie prowadzi do zidentyfikowania Państwa przez nas jako konkretnej osoby.

2.     Pliki cookies, które są niezbędne dla funkcjonowania serwisu i aplikacji, zapisywane są automatycznie. W odniesieniu do innego rodzaju plików cookies, wymagane jest wyrażenie przez Państwa zgody.
Używamy następujących rodzajów plików cookies:

I.     niezbędne – umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu i aplikacji, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania,

II.     funkcjonalne – ułatwiające korzystanie ze sklepu np. poprzez zapamiętanie Państwa preferencji użytkownika,

III.     analityczne – pozwalają nam zbierać dane statystyczne nt. zachowań, użytkowników m.in. mierzyć ilość wizyt i zbierać informacje o źródłach ruchu, dzięki czemu możemy poprawić działanie serwisu i aplikacji,

IV.     reklamowe – pozwalają nam na wyświetlanie spersonalizowanych reklam w innych serwisach.

3.     W Serwisie wykorzystywane są cookies sesyjne, ulegające skasowaniu po zamknięciu okna przeglądarki internetowej, jak i pliki cookies trwałe, zapisywane na określony czas w urządzeniach, za pośrednictwem których korzystają Państwo z serwisu i aplikacji

4.     Zarządzanie plikami cookies odbywa się poprzez udostępnione na stronie narzędzie, które wyświetla się automatycznie podczas pierwszej wizyty w Serwisie, w ramach którego mogą Państwo wyrazić zgodę na używanie poszczególnych kategorii plików cookies.

5.     Mają Państwo możliwość dokonywania ustawień dot. plików cookies również za pośrednictwem ustawień swojej przeglądarki. Więcej informacji mogą Państwo odnaleźć na stronach operatorów poszczególnych przeglądarek:

I.     Edge
https://support.microsoft.com/pl-pl/help/4468242/microsoft-edge-browsing-data-and-privacy-microsoft-privacy

II.     Firefox
https://support.mozilla.org/pl/kb/W%C5%82%C4%85czanie%20i%20wy%C5%82%C4%85czanie%20obs%C5%82ugi%20ciasteczek

III.     Google
Chrome/ Android – https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl

IV.     Opera
https://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html

V.     Safari
https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=pl_PL

VI.     Safari
(wersja iOS) – https://support.apple.com/pl-pl/HT201265

§ 7. Narzędzia analityczne i marketingowe wykorzystujące technologię cookies

1.
Korzystamy z używającego plików cookies systemu Google Analytics. Jest to narzędzie analityczne dostarczane przez Google Ireland (w odniesieniu do użytkowników z Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a w przypadku osób spoza EOG przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA), które automatycznie gromadzi dane na temat miejsc Internetu z których użytkownicy trafili do serwisu i aplikacji, sposobu korzystania przez użytkowników z nich i tworzenie statystyk, które pomagają nam optymalizować budowę serwisu i aplikacji oraz ulepszać jego promocję. W ramach ustawień plików cookies w przeglądarce, mogą Państwo zadecydować o niestosowaniu Google Analytics w Państwa przypadku. O szczegółowym zakresie przetwarzania danych mogą Państwo przeczytać pod adresem: https://support.google.com/analytics/answer/6004245, zaś pod adresem https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl odnajdą Państwo narzędzie służące blokowaniu używania Google Analytics wobec
Państwa.

2.     Korzystamy z narzędzia analitycznego Yandex Metrica zapewnianego przez Yandex LLC (16, Leo Tolstoy St., Moscow, Russia). Narzędzie zbiera informacje związane z Państwa aktywnością na stronie oraz rejestruje każdego odwiedzającego naszą stronę i umożliwia odtworzenie nagrania wideo z jego ruchu na naszej stronie, między innymi w celu tworzenia tzw. heatmap. Yandex nie rejestruje procesu wypełniania formularzy, stąd nie mamy dostępu do danych, które Państwo tam podają. Więcej informacji mogą Państwo odnaleźć na stronie https://yandex.com/legal/privacy/.
Kod śledzący narzędzia można zablokować wykonując kroki opisane pod tym adresem https://yandex.com/support/metrica/general/opt-out.html#opt-out

3.     Również przez nas używany Google Tag Manager to narzędzie dostarczane przez dostawców wskazanych w ust. 1, które kontroluje prowadzone kampanie reklamowe oraz sposób, w jaki korzystają Państwo z serwisu. Narzędzie umożliwia także wyświetlanie Państwu reklam w innych miejscach sieci Internet, w oparciu o Państwa zachowanie w serwisie (remarketing). Mogą Państwo wyłączyć wykorzystywanie cookies do remarketingu pod adresem: https://adssettings.google.com/

§ 8.  Przetwarzanie danych osobowych powierzonych w aplikacji OptiMES

1.     Jeżeli są Państwo osobami, których dane osobowe przetwarzamy w związku z korzystaniem przez naszych klientów z aplikacji OptiMES, a nie łączy nas żaden bezpośredni stosunek prawny, dane te przetwarzane są w związku z powierzeniem ich nam przez naszych klientów na podstawie stosownych umów lub innych instrumentów prawnych.

2.     Jeżeli w przypadku, o którym mowa w ust. 1 zwrócą się Państwo do nas w sprawach związanych z Państwa danymi osobowymi, przekażemy Państwa żądanie podmiotowi, który nam te dane powierzył i w rozumieniu RODO jest ich administratorem, informując o tym Państwa.