Koszyk
Kontrola jakości w produkcji

Kontrola jakości w produkcji

Wysoka jakość wyrobu – to obok ceny – jeden z istotniejszych czynników wpływających na decyzje zakupowe konsumentów. Zorganizowanie produkcji w taki sposób, aby osiągnąć cele jakościowe oraz przychodowo-kosztowe nie należy do prostych zadań. Jak zaplanować proces kontroli jakości, aby był on efektywny i generował oszczędności na produkcji?

Jakość, to najprościej rzecz ujmując, to zgodność przedmiotu z oferowanymi przez producenta cechami. Problem z jakością pojawia się, kiedy konsument oczekuje towaru jak najlepszego w minimalnej cenie, producent zaś stara się wytworzyć produkty o minimalnej akceptowalnej jakości, aby ponosić jak najniższe koszty.

Wysoka jakość wiąże się bowiem w tym przypadku z relatywnie wyższymi kosztami materiałów i procesów, które muszą być odpowiednio kontrolowane. Tutaj dochodzimy do kluczowego problemu, a mianowicie jak zagwarantować odpowiednią jakość produktów gotowych? Bywają bowiem sytuacje, kiedy odpowiednia jakość surowców i wyposażenie przedsiębiorstwa nie gwarantują sprzedaży „dobrych” produktów.

Z pomocą przychodzą organy kontroli jakości. W zależności od wagi procesów wytwórczych i skali przedsiębiorstwa możliwe są różne scenariusze kontroli jakości. Najprostszy wariant polega na autokontroli, najbardziej skomplikowany przewiduje 100% kontrolę złożonych parametrów wyrobu.

Spis Treści:

Rola kontroli jakości w procesie produkcji

Najważniejszą rolą kontroli jakości jest zapobieganie stratom powstałym w wyniku wadliwej produkcji. Każdy proces technologiczny niesie za sobą ryzyko błędu. Powody tych zdarzeń mogą być różnorakie począwszy od awarii maszyny, poprzez błędy materiałowe na błędach ludzkich skończywszy. O ile samo powstawanie tego typu sytuacji powinno być wkalkulowane w prowadzoną działalność, to dobrze funkcjonująca organizacja musi potrafić określić kluczowe dla wyrobu procesy, jak i akceptowalny poziom brakowości.

Dzisiejsza kontrola jakości, realizowana z pomocą nowoczesnych systemów do zarządzania produkcją, pozwala na stałe monitorowanie i analizę procesów. Dzięki temu możliwe jest nie tylko osiąganie lepszej jakości wyrobów, ale także zapewnienie ciągłości procesów kontroli jakości, ograniczenie błędów i szybsze wykrywanie usterek. Dobrze zaplanowana kontrola jakości daje pewność, że gotowy wyrób spełnia oczekiwania klienta, buduje pozytywny wizerunek naszej marki i przywiązanie klienta. Ograniczenie ilości wadliwych partii oraz pojedynczych produktów ma także istotny wpływ na ograniczenie kosztów związanych ze stratami materiałowymi. Procesem wycofywania wadliwych wyrobów z rynku a także stratami wynikającymi z przestojów linii. Oszczędności z tego tytułu to znaczące zasilenie budżetu firmy. Szczególnie, w przypadku wieloetapowego procesu wytwarzania, gdzie wada były wykrywana do tej pory na końcowych etapach jak również, gdy do produkcji wykorzystywane są drogie surowce.

Systemy do zarządzania kontrolą jakości

Dostępne na rynku oprogramowanie do zarządzania produkcją pozwala na dużą swobodę w wyborze narzędzia odpowiedniego do profilu i skali działalności przedsiębiorstwa. Nowoczesne systemy dedykowane produkcji są kompleksowe i zawierają moduły wspierające wszystkie kluczowe obszary działania, w tym również kontrolę jakości.

System Optimakers jest elastycznym rozwiązaniem, które ułatwia zarządzanie firmą produkcyjną na wielu polach i znacząco usprawnia procesy kontroli jakości. Narzędzie wyposażone jest w intuicyjny panel meldunkowy, z poziomu którego można śledzić całą drogę półproduktów i wyrobów, co ułatwia zachowanie zgodności z normami i wymogami. Automatyczne powiadomienia o kolejnych sztukach/partiach do kontroli trafiają bezpośrednio do kontrolerów. Wyniki kontroli są na bieżąco odnotowywane w systemie i na ich podstawie generowany jest adekwatny plan działania względem każdego pracownika. Np. poprawa wadliwej sztuki czy przypisanie premii za zerową brakowość w danym okresie rozliczeniowym. Optimakers pozwala na szybki dostęp i drukowanie kart braków a także załączanie zdjęć i innych dokumentów związanych z procesami kontroli. Zarówno tych z telefonu jak i generowanych przez urządzenia pomiarowe.

Konieczność planowania kontroli jakości w kontekście wąskiego gardła

Bywa, że kontrola jakości wymaga użycia specjalistycznego sprzętu pomiarowego. Dzieje się tak na przykład przy obróbce mechanicznej z dużą dokładnością. Wówczas czas kontroli ma istotną z punktu widzenia procesu wartość. Jeżeli mamy do czynienia z kilkoma operacjami równoległymi na innych stanowiskach i ograniczoną ilością specjalistycznego sprzętu wówczas takie elementy musimy objąć procesem planowania. Powstają wówczas tzw. wąskie gardła, czyli stanowiska o ograniczonej przepustowości, przed którymi gromadzą się zapasy w toku. Aby zminimalizować koszty produkcji, należy harmonogramować takie stanowiska.

Raporty generowane przez system Optimakers dostarczają konkretnych informacji o wąskich gardłach i krytycznych momentach procesu produkcyjnego, które wymagają szczególnej uwagi z perspektywy kontroli jakości. Kontrolerzy zyskują dane nt. procesów, które są największym zagrożeniem dla stabilności produkcji i generują najwięcej strat. Informacje te pozwalają zarówno na zaplanowanie skutecznych działań optymalizujących procesy jak i na dokładniejsze kalkulacje kosztów produkcji.
Wnikliwa analiza raportów nt. usterek i błędów jakościowych ułatwia wybór dostawców i surowców do produkcji jak również wzbogaca o cenną wiedzę z perspektywy zarządzania zasobami ludzkimi. Dzieje się to w wyniku unaocznienia np. regularnej wadliwość wyrobu wytworzonego na bazie surowca od konkretnego dostawcy czy wybrakowanego produktu powstającego z udziałem określonego pracownika na danym stanowisku.

Definiowanie kontroli jakości – parametry i scenariusze

Jeżeli chodzi o tworzenie harmonogramów warto wspomóc się specjalistycznymi narzędziami. Z pomocą przychodzi tutaj np. program od Optimakers, w którym możemy zarówno zdefiniować operacje kontroli jakości jak i jej parametry w kontekście powodów i zasięgu występowania. Dzięki temu możemy na bieżąco obserwować wykonanie operacji oraz zaraportować jej wyniki w postaci wspomnianej karty braków.

Sposoby realizacji kontroli jakości

Realizacja kontroli jakości jest w sposób ścisły powiązana ze specyfiką produktu oraz procesu wytwórczego. Przebieg jej jest zazwyczaj definiowany już na etapie projektowania lub tworzenia technologii. To konstruktor bowiem wymusza kontrolowanie na przykład pewnych wymiarów poprzez nadanie określonej tolerancji wymiarowej. Technolog natomiast definiuje kontrole jakości w zestawieniu do narzędzi i obróbek zastosowanych do wykonania produktu. Może również w porozumieniu z działem jakości tworzyć specyfikację i plany kontroli. Istnieją również sytuacje, kiedy operacje kontrolne są wykonywane w pełni automatycznie. Ma to miejsce najczęściej przy kontroli całkowitej asortymentu. W przypadkach mniej złożonych możliwe jest również przeprowadzanie kontroli na stanowisku przez operatora.

Sprawdź nasz System MES

Kontrola jakości w procesie produkcyjnym – koszty vs zyski

Rynek zawsze wymaga optymalizacji kosztów. W rozumieniu, które było dominujące jeszcze kilkanaście lat temu, cięcie kosztów oznaczało zwalnianie ludzi eksploatowanie ograniczonej liczebnie kadry. Popularne było też rezygnowanie ze szkoleń czy benefitów dla pracowników oraz kupowanie niskobudżetowych surowców i półfabrykatów. Wtedy rzeczywiście przekładało się to na niższą jakość wyrobów.

Dzisiaj doskonale już wiemy, że wszystkie te pomysły przynoszą pozorną oszczędność. W dłuższej perspektywie ograniczona w ten sposób jakość jest źródłem poważnych kosztów. Wynikają one z małej wydajności pracowników, strat materiałów, zmniejszenia zadowolenia klienta i spadku sprzedaży. Poza tym, bardzo często jakość produktów ma bezpośredni związek z bezpieczeństwem, zdrowiem i życiem użytkowników. Tak więc jest to bardzo ważny temat, którego nie wolno bagatelizować.

Obecnie coraz więcej firm dostrzega konieczność podnoszenia jakości produktów, jednak w sposób optymalny zarówno dla klienta jak i dla realizacji celów biznesowych przedsiębiorstwa. Wyższa jakość wcale nie musi oznaczać wyższych kosztów. Warto podejść do tematu w ujęciu całościowym i traktować system kontroli jakości w zakładzie produkcyjnym nie tylko jako ustalone procesy weryfikacji partii.

Kontrola jakości w produkcji – korzyści

 • wzrost świadomości pracowników – wprowadzenie systemu kontroli jakości w firmie powoduje, że pracownicy zaczynają lepiej rozumieć znaczenie pilnowania jakości oraz wpływ własnych działań na procesy. Jest to bardzo pomocne w osiągnięciu pożądanego poziomu jakości produktu,
 • zadowolenie konsumentów – odbiorcy końcowi odczuwają wyższą satysfakcję i chętniej polecają produkty dobrej jakości oraz stają się lojalnymi klientami,
 • obniżenie kosztów produkcji – skuteczna weryfikacja produktów oraz kontrola procesów produkcyjnych i operacji sprawia, że koszty produkcji znacząco zmniejszają się. (zarówno w wyniku mniejszej ilości zmarnowanego surowca, materiału, wykrywania defektów na zbyt późnych etapach czy wycofywania produktu z rynku),
 • optymalne gospodarowanie zasobami – system kontroli jakości w firmie zapewnia maksymalne wykorzystanie dostępnych zasobów, minimalizując w ten sposób marnotrawstwo i nieefektywność,
 • obniżenie kosztów inspekcji i audytów,
 • wartość firmy w oczach klienta – produkcja wyrobów lepszej jakości i zaspokajanie potrzeb klientów poprawia wizerunek firmy i wzrost renomy przedsiębiorstwa w oczach klienta,
 • wyższe morale pracowników- skuteczny system kontroli jakości jest pomocny w podnoszeniu morale pracowników, którzy czują, że firma prezentuje wysokie standardy i jest wiarygodna,
 • ulepszone techniki i metody produkcji – stały nadzór, obejmujący dane techniczne i inżynieryjne dla produktów i procesów produkcyjnych. Pozwala wypracować ulepszone metody działania oraz nowe prototypy produktów,
 • skuteczna reklama – wysoka jakość ułatwia zdobycie zaufanie klienta i jest istotną przewagą konkurencyjną. W oparciu o którą można budować skuteczny przekaz reklamowy,
 • ułatwia ustalanie cen – kontrola jakości standaryzuje procesy, zapewnia identyczność produktów i przewidywalny poziom kosztów produkcji,
 • poprawa bezpieczeństwa i zmniejszenie ryzyka odpowiedzialności – dzięki przetestowaniu produktów i ograniczonym do min. wycofywaniem niezgodnych partii,
 • wyższa sprzedaż – produkcja wysokiej jakości wyrobów przyciąga większą liczbę klientów, zwiększając w ten sposób sprzedaż. Jest to bardzo pomocne w utrzymaniu istniejącego popytu i dalszej ekspansji rynkowej. Kontrola jakości jest potężnym instrumentem, za pomocą którego można rozszerzyć rynki – zarówno w kraju jak i za granicą.

Jak wdrożyć kontrolę jakości w produkcji?

Przede wszystkim należy zacząć od analizy obecnego stanu i najczęściej występujących problemów. Następnie stworzyć dokumentację, która będzie uwzględniać kwestie tj:

 • zdefiniowanie norm jakości dla każdego produktu,
 • wybór metody kontroli jakości,
 • określenie liczby produktów/partii, które zostaną przetestowane,
 • szkolenie pracowników w zakresie kontroli,
 • tworzenie systemu komunikacji do zgłaszania wad i potencjalnych problemów.

Następnie należy utworzyć procedury postępowania z wadami, określające m.in.:

 •  czy partie zostaną odrzucone w przypadku znalezienia wadliwych przedmiotów,
 •  czy będą dalsze badania i potencjalne prace naprawcze,
 •  czy produkcja zostanie wstrzymana, aby zapewnić, że nie powstanie więcej wadliwych produktów,
 •  w jaki sposób będą obsługiwane nowe wersje produktów,
 •  jak będzie wyglądał optymalny scenariusz wycofania produktu z rynku (sposób śledzenia partii).

Miejsce kontroli jakości w procesie i jej wpływ na planowanie produkcji

Kontrola jakości w przedsiębiorstwach produkcyjnych jest bardzo ważna. Zarówno z perspektywy spełniania coraz bardziej restrykcyjnych norm, wymagań klienta, a także ze względu na wpływ na obniżenie kosztów produkcji. System do kontroli jakości to podstawa- jego dopełnieniem powinny być działania związane ze szkoleniem kadry oraz prace utrzymaniowe gwarantujące dobry stan techniczny parku maszynowego. Więcej informacji o tym jak optymalnie zorganizować procesy kontroli jakości w Twojej firmie uzyskasz od doradcy Optimakers. Już teraz sprawdź w jaki sposób możesz zwiększyć dochody i usprawnić codzienną pracę w Twoim przedsiębiorstwie.

Jak skutecznie podnieść poziom kontroli jakości z Optimakers? Sprawdź tutaj

Jeżeli uważasz, że w Twojej produkcji przyda się usprawnienie funkcjonowania, wypróbuj nasze bezpłatne 14-dniowe demo i sprawdź jaką wartość możemy Ci zaoferować. Chętnie pomożemy!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *