Dokumentacja

⌘K
 1. Home
 2. Docs
 3. Dokumentacja
 4. Dokumentacja użytkownika
 5. Magazyn
 6. Zlecenia pakowania

Zlecenia pakowania

Celem Zlecenia pakowania jest realizacja Zamówienia, po produkcji przez Magazyniera. Dla przedsiębiorstw korzystających jedynie z modułu WMS Zlecenia pakowania służą jako “picking list”.

Efektem zrealizowanego Zlecenia pakowania jest dokument Wydania Zewnętrznego oraz odpowiednie oznaczenie Zamówienia i jego pozycji.

Konfiguracja

Aby korzystać z funkcjonalności Zlecenia pakownia należy ją włączyć dla wybranych ról.

Uprawnienia z zakładki Magazyn pozwolą na tworzenie i edycję Zleceń. Ich realizacja odbywać się będzie na Panelu meldunkowym, więc np. Magazynier powinien mieć uprawnienie do Pakowania.

Przejdź do Ustawienia → Pracownicy → Role

Kolejnym krokiem jest zdefiniowanie rodzaju dokumentu magazynowego dla Wydania zewnętrznego spedycji, który będzie tworzył się w ramach realizacji Zlecenie pakowania. Dokument musi być typu zewnętrznego i wydania

W tej samej zakładce należy zdefiniować odpowiedni Magazyn wydań spedycyjnych. Realizować Zlecenie można jedynie na podstawie dostaw produktów, które znajdują się na tym magazynie. To z niego powstanie opisywany przed chwilą dokument wydania.

Dodawanie Zlecenia pakowania

Zlecenie stworzyć można na trzy sposoby:

 • Wybierając Zamówienie lub Zamówienia (podczas edycji lub z widoku listy).
 • Wybierając jedną lub wiele Pozycji zamówień w ramach jednego lub wielu Zamówień.
 • Ręcznie dodając pozycje do spakowania.

Stworzenie Zlecenia pakowania jednym z dwóch pierwszych sposobów, spowoduje dodanie się pozycji w odpowiednich ilościach.

 • Jeżeli jakaś pozycja Zamówienia została już w pełni dodana do ZPAK, nie zostanie dodana do kolejnego Zlecenia.
 • Jeżeli pozycja Zamówienia jest w części dodana do ZPAK, nowe Zlecenie zostanie utworzone na brakującą ilość.
 • Pozycja niepowiązana z żadnym ZPAK zostanie dodana w pełnej ilości.

Edycja Zlecenia pakowania

Opis pól podstawowych 

 • Odbiorca – Pole zostanie automatycznie wypełnione podczas tworzenia Zlecenia, jeżeli wynika z Zamówień do tego samego klienta. Tworząc Zlecenie ręcznie, należy wybrać klienta z listy.
 • Adres – Pole do ręcznego wypełnienia, wskazującego adres wysyłki.
 • Data realizacji – Data sugerująca Magazynierowi kiedy Zlecenie powinno zostać rozpoczęte.
 • Data wysyłki – Data wskazująca Magazynierowi ostateczny termin, w którym powinien zakończyć pakowanie.
 • Indeks – Pole automatycznie wypełniane w momencie zapisu. Składa się ze skrótu Zlecenia pakowania, kolejnego numeru w danym miesiącu, numeru miesiąca oraz roku. Pole można uzupełnić ręcznie.
 • Status – Pole automatyczne. Wartości jakie mogą wystąpić:
  • Nowe – Zlecenie, w którym żadna dostawa nie została wybrana.
  • W realizacji – Do Zlecenia wybrano przynajmniej jedną dostawę.
  • Zrealizowano – Spakowano żądaną ilość wszystkich pozycji Zlecenia.
 • Wysłane – Pole automatyczne. Informacja, czy powiązany dokument typu wydania zewnętrznego został zatwierdzony.
 • Złożono – data stworzenia Zlecenia pakowania.
 • Wystawił – Użytkownik, który stworzył Zlecenie.
 • Notatka – Informacja dodatkowa, do podglądu w tabeli Zleceń pakowania.

Opis pól sekcji “Produkty”

 • Lp. – Liczba porządkowa.
 • Zamówienie – Numer i Indeks Zamówienia z którego pochodzi dana pozycja zlecenia pakowania.
 • Id pozycji – Id Pozycji zamówienia.
 • Produkt – Numer pozycji w zamówieniu, nazwa oraz indeks produktu, jego ilość wraz z jednostką.
 • Ilość zamówiona – Ilość z danej pozycji Zamówienia.
 • Ilość przygotowana do wysłania – Suma “Ilości do zapakowania” dla danej pozycji Zamówienia z wszystkich niezrealizowanych Zleceń pakowania.
 • Ilość wysłana – Suma “Ilości do zapakowania” dla danej pozycji Zamówienia z wszystkich zrealizowanych Zleceń pakowania.
 • Ilość do zapakowania – Ilość z dostaw, którą będzie trzeba przypisać do pozycji Zlecenia pakowania, aby ją zrealizować.
 • Ilość zapakowana – Suma wszystkich wybranych dostaw dla pozycji w ramach danego Zlecenia pakowania.
 • Pozostała ilość do zapakowania – Różnica między “Ilością do zapakowania” a “Ilością zapakowaną”.
 • Postęp – Iloraz “Ilości do zapakowania” i “Ilości zapakowanej” w formie procentowej.
 • Dostawy – lista wszystkich dostaw użytych do realizacji Zlecenia.
  • Lokalizacja – Lokalizacja z jakiej zabrana została dana dostawa.
  • Ilość – Wielkość dostawy.
  • Numer partii – Wartość przypisana do wybranej dostawy.
  • Data minimalnej trwałości – Wartość przypisana do wybranej dostawy.

Opis pól sekcji “Powiązania”

 • Zamówienia – Lista wszystkich zamówień, z których wynikają pozycje Zlecenia pakowania.
  • Lp. – Liczba porządkowa.
  • Numer – Numer Zamówienia.
  • Indeks – Indeks Zamówienia.
  • Termin klienta – Termin przypisany do Zamówienia.
  • Termin prod. – Termin przypisany do Zamówienia.
  • Postęp – Procentowa wartość postępu Zamówienia.
 • Dokument magazynowy – Pole odnoszące się do dokumentu utworzonego automatycznie, po dodaniu pierwszej dostawy do Zlecenia pakowania.

W ramach edycji użytkownik może zmienić wartości pól podstawowych, które nie są automatycznie ustawiane przez system.

Może usuwać i dodawać nowe pozycje Zlecenia (Ikonka kosza na wysokości produktu i pole “Wybierz zamówienie” poniżej ostatniego produktu).

Istnieje również opcja usuwania i dodawania dostaw – szerzej o tym w dalszej części artykułu.

ZPAK może również zostać zduplikowany. Pozycje jednak mogą się nie pojawić, jeżeli są w pełni dodane do innych ZPAK. Wielkość pozycji może być mniejsza od duplikowanej, jeżeli sumarycznie przewyższyłoby to ilość do zapakowania.

Realizacja Zlecenia pakowania

Istnieją dwie ścieżki pełnej realizacji zadania pakowania oraz dodatkowa opcja edycji wybranych dostaw.

Panel meldunkowy

Magazynier, po rozpoczęciu zmiany, przechodzi do Pakowania. Następnie wybiera z listy Zlecenie pakowania, które będzie realizował. Są one posortowane rosnąco po Dacie realizacji, a następnie po Dacie wysyłki.

Po wybraniu ZPAK, pokaże się lista pozycji, które muszą zostać spakowane. Pracownik ma informację o:

 • Produkt – Nazwa, Indeks oraz skrót jednostki pakowanego produktu.
 • Ilość zlecona – Ilość produktu, która powinna być zapakowana w ramach Zlecenia.
 • Zapakowano – Suma ilości z wybranych dostaw.
 • Pozostało – Różnica między “Ilością zleconą” a “Zapakowaną”.

Po kliknięciu strzałki przy produkcie (“Pokaż więcej”), Magazynier zobaczy dodatkowe informacje zarówno dla proponowanych jak i zapakowanych dostaw.:

 • Lokalizację – Informacja o lokalizacji, z której pobrana została dostawa.
 • Ilość – Wielkość danej partii.
 • Nr. Partii – Wartość przypisana do dostawy.
 • Datę min. trwałości– Wartość przypisana do dostawy.

Proponowane dostawy przedstawiane są w takiej ilości, aby sumarycznie pokryć pozostałą do zapakowania ilość, jeżeli jest to możliwe.

Magazynier może realizować Zlecenie pakowania korzystając z czytnika kodów. Jeżeli skanowany kod identyfikuje jedną dostawę automatycznie zostanie dodana w pełnej ilości (Jeżeli np. numery partii są indywidualne dla każdej z dostaw). 

Jeżeli zeskanowane pole będzie wspólne dla wielu dostaw, system wybierze pierwszą dostawę z góry listy.

Po zeskanowaniu pojawia się zielona plansza świadcząca o poprawnym zeskanowaniu/dodaniu dostawy – jeżeli tak się nie stało, należy się upewnić że kursor jest w oknie z napisem “Szukaj” i spróbować jeszcze raz.

Pracownik może cofnąć działanie, przez kliknięcie ikony kosza – usunie to dostawę

Zmiana wartości w oknie “Ilość” pozwoli na zmniejszenie wielkości dostawy. Wybranie większej wartości, niż realnie jest w dostawie, nie pozwoli zatwierdzić działań.

Po naciśnięciu zapisz w zleceniu pakowania, w panelu meldunkowym, pojawia się komunikat: pozostało do spakowania zawierający informację o produktach i ich ilościach, które nie zostały w pełni spakowane

Komunikat musi zostać zamknięty przez operatora.

Dostępne są dwa przyciski: 

Powrót – wraca do widoku Pakowania.

Zapisz – zapisuje zmiany z takimi ilościami, jakie zostały spakowane.

Po zrealizowaniu Zlecenia pakowania w części lub całości należy kliknąć “Zatwierdź“. Wybrane dostawy pojawią się również w oknie edycji ZPAK.

W momencie kiedy raportujemy zlecenie pakowania a ilość sztuk została przekroczona na dokumencie pojawi się komunikat “Zlecona ilość została zapakowana”

Wybieranie dostaw podczas edycji

Pracownik odpowiedzialny za tworzenie ZPAK ma możliwość, w ramach ich edycji, usuwania bądź dodawania dostaw. Dzięki temu istnieje opcja realizacji Zlecenie bez pracy Magazyniera w systemie.

Usuwanie dostaw odbywa się przez kliknięcie ikony kosza obok dostawy.

Dodawanie dostaw realizowane jest przez “Dodaj z magazynu

W oknie Dostawa należy wtedy wyszukać i wybrać konkretne dostawy, wpisać realnie wykorzystaną ilość i kliknąć “Dodaj“.

Wybrane dostawy pokażą się również po stronie Magazyniera (Panelu meldunkowego).

Na końcu należy kliknąć “Zapisz zmiany”.

Dodatkowa opcja edycji dostaw

Po dodaniu pierwszej dostawy do ZPAK (niezależnie od tego czy z Panelu meldunkowego czy podczas edycji Zlecenia) stworzy się dokument typu wydania zewnętrznego. Realizacja ZPAK, będzie widoczne w dokumencie jako kolejne przypięte dostawy.

W nim również można wpływać na wybrane dostawy i ich ilości. Należy jednak zaznaczyć, że nie można dodać do dokumentu towaru, który nie znajduje się w ZPAK, a każda pozycja musi mieć przypisaną pozycja zamówienia.

Zakończenie Zlecenia pakowania

Jeżeli Postęp wszystkich pozycji wynosi 100%, a Zlecenie ma status “Zrealizowano”, należy wejść w powiązany dokument magazynowy i zatwierdzić go (“Zapisz i zatwierdź”). W tym momencie Zlecenie pakowania jest oznaczone jako wysłane i nie można już wpłynąć na zatwierdzone dostawy.

Artykuły

Napisz do nas.