Dokumentacja

⌘K
 1. Home
 2. Docs
 3. Dokumentacja
 4. Dokumentacja użytkownika
 5. Ustawienia
 6. Import
 7. Własny importer danych

Własny importer danych

Dodaliśmy nową funkcjonalność pozwalającą na tworzenie własnego importera danych. Od teraz nie potrzeba pomocy informatyka, żeby dodać dane do systemów od Optimakers z zewnętrznych źródeł. Uwaga: indywidualny importer danych znacznie ułatwia dodawanie danych do systemu, jest jednak narzędziem bardzo rozbudowanym i zalecamy, żeby korzystali z niego zaawansowani użytkownicy. 

Uprawnienia

Możliwość dodawania, edycji i użytkowania własnego importera danych musi zostać nadana w uprawnieniach. Aby to zrobić wchodzimy w Ustawienia > Pracownicy > Role.

Wchodzimy w szczegóły roli, której chcemy nadać uprawnienia. Z lewej strony wybieramy Uprawnienia. W polu wyszukiwania po prawej stronie możemy wpisać “import”.

W sekcji import danych wybieramy uprawnienia, które chcemy nadać. 

Dodanie nowego importera

Przechodzimy do Ustawienia > import i eksport danych > import danych.

W tym miejscu zobaczymy listę własnych importerów. 

W prawym górnym rogu wybieramy Dodaj. 

W kolejnym oknie uzupełniamy pole nazwa i wybieramy pole dodaj importer.
W ramach dobrej praktyki polecamy po wpisaniu nazwy, najpierw nacisnąć przycisk dodaj. Dzięki temu importer pojawi się na liście wszystkich dostępnych. Dopiero w kolejnym kroku wracamy do edycji importera i wybieramy przycisk dodaj importer. 

Rozwinie się przed nami lista serwisów, dla których chcemy dokonać importu. W dalszej części będziemy się posługiwać przykładem importu produktu. 

Wybieramy interesujący nas serwis. Pojawią się dodatkowe pola z możliwością edycji. 

 1. Nazwa serwisu, dla którego będziemy importować dane.
 2. Typ zmiennej – jakiego typu dane przyjmuje importer. np. liczby całkowite, tekst, data, itp.  
 3. Pobierz dane z serwisu – z jakim serwisem system się połączy w celu wykonania importu. Serwis wpisany w tym polu jest taki jak serwis, do którego chcemy importować dane. Czyli do wybranego w polu 1.
  Przykład: Jeżeli chcemy zaimportować Produkty, w polu pobierz dane z serwisu, musimy mieć ProductService
 4. Połącz po – po jakiej wartości mają zostać połączone dane. Połącz po jest wartością kluczem. Domyślnie stosowane ustawienie to połącz po Id ze względu na unikalność tej wartości w bazie danych. 
 5. Pobierz z bazy danych po – jakiej wartości ma wyszukiwać w bazie danych.
  Przykład: Chcemy zaimportować produkt. Ustawiamy w tym miejscu opcję  Nazwa. Teraz importer wyszukuje w naszej bazie produktów takich, których nazwa w metryczce jest taka jak w pliku źródłowym. 
 6. Aktualizacja – Z rozwijanej listy aktualizacja wybieramy jak ma się zachować importer:
 • Dodaj – doda tylko nowe wpisy.
 • Dodaj i aktualizuj – doda nowe wpisy i zaktualizuje te, które występują w systemie i pliku. 
 • Nie aktualizuj – pominie aktualizacje dla wpisów już istniejących w systemie.
 1. Dostępne pola – wyświetli nam listę pól dostępnych do importu.
 2. Dostępne atrybuty – wyświetli nam listę atrybutów dostępnych do importu.

Rozwijamy listę dostępnych pól i wybieramy te, które chcemy zaimportować. 

W moim przypadku będą to: 

 • id produktu
 • nazwa indeks
 • jednostka miary
 • notatka
 • aktywny
 • EAN

W miejscu kolumna z pliku wpisujemy literę odpowiadającą kolumnie w pliku. Litery muszą być Wielkie.

Mając tak skonfigurowany importer, naciskamy na przycisk dodaj na dole strony, aby został on zapisany. 

Import plików 

Żeby zaimportować dane własnym importerem przechodzimy do Ustawienia > import i eksport danych > import danych. Z listy wybieramy importer.

Ponownie otworzy nam się okno edycji. Dodajemy plik z dysku plik, z którego chcemy importować dane. Po dodaniu pliku pod miejscem kolumna z pliku pojawią się przykładowe dane. W zależności co chcemy zrobić podczas importu, zmieniamy ustawienie w polu aktualizacja:

 • Dodaj – doda tylko nowe wpisy.
 • Dodaj i aktualizuj – doda nowe wpisy i zaktualizuje te, które występują w systemie i pliku. 
 • Nie aktualizuj – pominie aktualizacje dla wpisów już istniejących w systemie.

Następnie naciskamy na przycisk importuj na dole ekranu. 

Po wciśnięciu importuj, dostaniemy komunikat, że importer rozpoczął pracę. 

Na zielono są wyświetlone poprawnie zaimportowane wpisy. Jeżeli wystąpi, jakiś błąd to zwrócony zostanie komunikat na czerwono. Po naciśnięciu pokaż więcej, dowiemy się co jest powodem błędu. 

Zielone wpisy zostały poprawnie dodane do systemu. 

Poprawność danych

Warto zwracać szczególną uwagę na poprawność i jakość danych źródłowych. Ponieważ to właśnie jakość danych najczęściej będzie przyczyną wystąpienia błędów.
Najczęściej występującym błędem jest problem z formatem danych. Na screene poniżej widać, że dla importu ID wymaganą zmienną jest INT – czyli liczba całkowita. Podczas gdy w przykładowych danych widzimy liczbę z miejscem po przecinku. W takiej sytuacji należy sprawdzić formatowanie danych w pliku źródłowym i np. zmienić dostępną ilość miejsc po przecinku. Najprostszym rozwiązaniem tego problemu jest formatowanie danych jako tekst w Excelu. W takiej sytuacji importer bez problemu odczytuje dane. 

Jak działa importer w uproszczeniu. 

Importer w uproszczeniu dział tak, jak gdybyśmy sami ręcznie uzupełniali dane w systemie. Jest jednak znacznie wydajniejszy od człowieka. Dla pewnej wizualizacji możemy przyjąć założenie, że pola, które konfigurujemy podczas tworzenia importera, odzwierciedlają kroki, jakie wykonalibyśmy my podczas dodawania danych. Dla przejrzystości przykładu będziemy się posługiwać importem danych Produktu. 

Punkty 1 Nazwa i 3 pobierz dane z serwisu są tożsame i oznaczają miejsce, encję, w której będziemy wprowadzać zmiany. Wskazując serwis Product to, jak gdybyśmy ręcznie przeszli do Menu>Magazyn>Produkty. Właśnie w tej sekcji chcemy dokonywać zmian.

2. Typ zmiennej – uzupełnia się po dodaniu pól do importu. Oznacza jaki rodzaj danych będziemy uzupełniać. Będzie to liczba, tekst lub wartość Prawda/Fałsz. Uzupełniając dane ręcznie, nie zwracamy na to szczególnej uwagi, ale także musimy się trzymać wymaganych formatów. Nie możemy na przykład wpisać słownie minimalnej ilość na magazynie, ponieważ w tym polu wymagana jest liczba. Informacja, jaki typ zmiennej jest wymagany, pomoże nam poprawnie przygotować plik źródłowy. 

Błąd typu zmiennej podczas ręcznego wpisywania. 

4. Połącz po – po jakiej wartości mają zostać połączone dane. Połącz po jest wartością kluczem. Domyślnie stosowane ustawienie to połącz po Id ze względu na unikalność tej wartości w bazie danych. 

5. Pobierz z bazy danych po – po jakiej kolumnie sami byśmy wyszukiwali danego wpisu. 

Ta opcja zachowuje się w uproszczeniu jak wyszukiwanie w filtrach. Jeżeli wybierzemy pobierz z bazy danych po: Nazwie to importer weźmie nazwę z pliku źródłowego, a następnie wyszuka ją w bazie danych podobnie, jak gdybyśmy użyli filtra. 

6. Aktualizacja W tym miejscu musimy się zastanowić, co my byśmy zrobili z danymi z pliku źródłowego, porównując je z danymi z systemu. 

Dodaj –  oznacza uzupełnienie tych wpisów, które nie występują w systemie, a mamy je w pliku.

Dodaj i aktualizuj – doda nowe wpisy, a także zaktualizuje istniejące.

7. Dostępne Pola w uproszczeniu oznacza pola, do których moglibyśmy ręcznie uzupełniać dane, wchodząc w szczegóły produktu.

8. Dostępne atrybuty – wyświetli nam listę atrybutów dostępnych do importu, działa podobnie jak opcja dostępne pola. Ręcznie uzupełnialibyśmy te dane, wchodząc w szczegóły produktu > zakładka atrybuty. 

Artykuły

Napisz do nas.