Dokumentacja

⌘K
  1. Home
  2. Docs
  3. Dokumentacja
  4. Dokumentacja użytkownika
  5. Produkcja
  6. Panel meldunkowy
  7. Meldowanie postępu prac

Meldowanie postępu prac

Po pobraniu pracy pracownik może meldować postęp wykonywanej pracy.

Meldowanie postępu w trakcie wykonywania zadania można wykonać na dwa sposoby.

  1. Zamelduj postęp

Pracownik może wybrać z dostępnych aktywności opcję Zamelduj postęp.

Pojawi się wówczas nowe okno do wypełnienia:

W przypadku odpowiedniego ustawienia różnych magazynów dla wyrobów dobrych i wadliwych konkretne ich ilości zostaną przeniesiona dokumentem magazynowym w dwie lokacje.

Pola z ilościami do poprawy i wadliwych mają zastosowanie również wtedy, gdy mamy włączoną kontrolę jakości.

Po kliknięciu Dodaj widok wróci do głównego okna panelu, gdzie zmieni się wartość na pasku postępu:

Tutaj na pasku postępu – po lewej stronie ilość wykonanych – 5 i zielona część paska (tyle było zameldowanych wykonanych dobrych produktów), a po prawej stronie 45 i brązowa część paska (ilość oczekujących na wykonanie).

2. Użycie przycisku postępu

Pracownik może użyć przycisku znajdującego się w dolnej części panelu do zameldowania części wykonanego zadania

1 – przycisk postępu – w tym przykładzie ma wartość 30

2 – pasek postępu – informuje jaki był ostatni meldunek zalogowanego pracownika (tutaj 30 na czerwonym tle), pokazuje po lewej stronie ilość wykonanych (tutaj wartość 94 i zielona część paska), po prawej ilość do wykonania (tutaj wartość 106 i brązowa część paska) – w tym przykładzie przy pobraniu pracy było 200 szt do wykonania (94+106)

3 – miejsce gdzie można ustawić wartość przycisku 1

UWAGA: Widoczność przycisku (1) oraz opcji Ustaw wartość (3) zależy od uprawnień roli jaką ma pracownik.

Jeżeli pracownik ma widzieć przycisk postępu to należy do roli jaką ma ten pracownik w systemie dołożyć w uprawnieniach – Ustawienia\Pracownicy\Role.

Po wejściu w edycję roli należ z boku wybrać Uprawnienia, poszukać panelu meldunkowego:

Wśród listy wszystkich dostępnych uprawnień zaznaczyć “Ustaw wartość dla przycisku postępu”.

Użycie opcji Zamelduj postęp na panelu meldunkowym generuje meldunek produkcyjny typu “Postęp operacji”.

Blokowanie prac w panelu meldunkowym, gdy nie zameldowano odpowiedniej ilości na wcześniejszym stanowisku.

Konfiguracja

Aby blokować meldowanie postępu, musimy zacząć od konfiguracji panelu meldunkowego. Przechodzimy do Ustawienia > Panel Meldunkowy > Konfiguracja panelu meldunkowego. Zaznaczamy pozycję Ograniczenie ilości w meldowanej pracy do ilości zameldowanej w poprzednich pracach.

Po włączeniu tej opcji podczas tworzenia zlecenia produkcyjnego mamy możliwość zaznaczenia opcji Ograniczenie ilości w meldowanej pracy do ilości zameldowanej w poprzednich pracach. Domyślnie dodając nowe zlecenie produkcyjne tak funkcja jest wyłączona.

Uzupełniamy dane zlecenie produkcyjnego i klikamy na Ograniczenie ilości w meldowanej pracy do ilości zameldowanej w poprzednich pracach, aby włączyć tę funkcję. 

Dzięki zaznaczeniu tej opcji Pracownik na kolejnym stanowisku nie będzie miał możliwości, zameldowanie większej ilości sztuk niż zostało zameldowane na poprzednich stanowiskach. 

Żeby ta funkcjonalność miała zastosowanie, musimy mieć możliwość pobierania kolejnych operacji, gdy poprzednie nie są zakończone. Ustawienie to włączymy poprzez:

Ustawienia > Panel meldunkowy > Konfiguracja. 

Zaznaczamy opcję Pobieranie kolejnej operacji jeżeli w poprzedniej był postęp. 

 Dzięki takiemu ustawieniu mamy możliwość pracy jednocześnie na dwóch operacjach. Jednocześnie nie ma możliwości zameldowanie wykonanej pracy, na większe ilości towaru niż na poprzednim stanowisku. 

Przykład

Mamy do wykonania dwie operacje technologiczne. Docięcie i oszlifowanie stu desek. Jeden pracownik będzie docinał deski, a drugi je szlifował. Jeżeli nie mamy zaznaczonej opcji Pobieranie kolejnej operacji jeżeli w poprzedniej był postęp, drugi pracownik w ogóle nie będzie miał możności pobrania pracy, dopóki pierwszy nie dotnie wszystkich desek.  Po zaznaczeniu tej opcji, jeżeli tylko na pierwszym stanowisku pracownik zamelduje jakiś postęp, to drugi będzie mógł pobrać i rozpocząć szlifowanie. Aby uniknąć sytuacji, w której pracownik pierwszy zameldował docięcie pięciu desek, a drugi zameldował oszlifowanie 30 desek, włączamy w zleceniu produkcyjnym Ograniczenie ilości w meldowanej pracy do ilości zameldowanej w poprzednich pracach. Teraz na stanowisku szlifowania można zameldować tylko tyle oszlifowanych desek, ile wcześniej zostało dociętych. Jeśli będziemy chcieli zameldować większą ilość, to otrzymamy komunikat o błędzie: 

Zrealizowana ilość w poprzedniej operacji to (ilość) nie można zameldować (Ilość), ponieważ przekroczy to zrealizowaną ilość w poprzedniej operacji. 

Napisz do nas.