Dokumentacja

⌘K
 1. Home
 2. Docs
 3. Dokumentacja
 4. Dokumentacja użytkownika
 5. Produkcja
 6. Półprodukty

Półprodukty

Półproduktem nazywamy wyrób, który przeszedł wstępne etapy procesu technologicznego i stanowi materiał wyjściowy do wytworzenia wyrobów gotowych. W systemach od Optimakers istnieje możliwość korzystania z półproduktów na trzy różne sposoby. 

Półprodukty w technologii

Poniższy przykład opiera się na pokazaniu prostego procesu produkcji Rakiety tenisowej z wykorzystaniem półproduktów.

Użyta na potrzeby tego przykładu Rakieta, posiada technologię opartą o wykorzystanie półproduktów. Na powyższym zrzucie ekranu można zauważyć, że na przykład Ramy oraz Naciąg to półprodukty, potrzebne do stworzenia wyrobu gotowego jakim jest Rakieta. Półprodukty charakteryzuje jasno zielony kolor tła.

Półprodukty dodajemy do Technologii poprzez wybranie ich w polu „Dodaj Półprodukty”.

Tworzenie wyrobu gotowego w oparciu o półprodukty

Najpierw stwórz produkty (jako surowce Wyrobu Gotowego). Na przykładzie rakiety będą to:

 • Rama,
 • Gromet,
 • Naciąg,
 • Owijka,

Jak dodać nowy produkt →

Kolejnym krokiem jest stworzenie Operacji Technologicznych wykonywanych na Półproduktach.

W przypadku roweru będzie to:

 • Kształtowanie ramy,
 • Malowanie ramy,
 • Odlewanie grometu,
 • Tworzenie naciągu,
 • Produkcja owijki,

Jak dodać nową operację technologiczną →

Tak dodane operacje technologiczne należy podpiąć pod odpowiednią Technologię Produkcji.

W przypadku rakiety:

 • Produkcja Ramy
 • Produkcja grometu
 • Produkcja naciągu
 • Produkcja owijki

Jak dodać szablony technologii →

Każdą z wcześniej stworzonych Technologii należy podpiąć pod Produkty.

Gdy wykonasz poprzednie kroki, dodaj ostatnią Technologię Produkcji, łączącą pozostałe, wykorzystując do tego półprodukty.

W przypadku naszego Roweru, półproduktem będzie Kierownica oraz Zespół Ramy, na który składają się kolejne dwa półprodukty, Koło oraz Rama. Operacją technologiczną kończącą nasz Wyrób Gotowy jest Montaż Roweru.

Półprodukty w BOM

Drugi sposób, polegający na dodaniu Półproduktów w BOM-ie(Bill of materials) Wyrobu Gotowego. Żeby dodać strukturę surowców do wyrobu gotowego przechodzimy do Menu -> Magazyn -> Produkty. Otwieramy metryczkę wybranego produktu, klikając dwa razy. Z Menu po lewej stronie wybieramy “Surowce”. W prawym górnym rogu naciskamy “plusik” żeby dodać produktu do listy. 

Na powyższym zrzucie ekranu widać, że jako Surowce został użyty Produkt – Koło, Rama,  Zespół Ramy, Kierownica oraz Siodełko i Pedały.

W takiej sytuacji nie umieszczamy już półproduktów technologii. Półprodukty zostaną wykorzystane w procesie wytworzenia wyrobu gotowego, lub jeżeli same mają technologie produkcji, zostaną zaplanowane przed wyrobem gotowym.  

W zależności czy półprodukty znajdujące się w strukturze surowcowej powinny być planowane po kolei, czy równolegle, należy zaznaczyć lub odznaczyć checkbox w ustawieniach
Menu -> Ustawienia -> Okólne -> konfiguracja -> “Pilnuj kolejności planowania półproduktów umieszczonych w strukturze surowcowej (BOM) wyrobu gotowego”:

Włącznie tego ustawienie powoduje, że zlecenia produkcyjne powstaną w kolejności półproduktów na liście. Kolejny półprodukt będzie mógł być wykonywany dopiero po wyprodukowaniu pierwszego. Jeżeli nasze półprodukty są od siebie niezależne, a kolejność ich wykonania nie jest istotna, należy to ustawienie wyłączyć.  

Półprodukty w Operacji Technologicznej 

Kolejną metodą wykorzystania półproduktów w procesie produkcji jest ich przypisanie do operacji technologicznej. Przechodzimy do Menu -> Produkcja -> Szablony operacji. Otwieramy wybraną operację i przechodzimy do sekcji surowce. Wybierając przycisk dodaj uzupełniamy surowce lub półprodukty jakie są zużywane podczas wykonywania danej operacji. 

Tak przygotowaną operację technologiczną wykorzystujemy następnie w technologiach. Ta metoda wykorzystywania półproduktów pozwala na rozliczanie surowców bezpośrednio w operacji, w której są zużywane. Podobnie jak w innych przypadkach jeżeli półprodukt dodany do operacji technologicznej ma własną technologię wykonania, zostanie on zaplanowany do produkcji przed głównym wyrobem. 

Uwaga: Najlepiej jest wybrać jedną z powyższych metod. Dzięki temu zachowamy przejrzystość porządek. Dodanie surowców, półproduktów dwiema metodami do jednego wyrobu spowoduje ich podwójne zużycie w systemie.  

Konfiguracja

Aby dostosować działanie półproduktów, przejdź do Menu, a następnie wybierz opcję Ustawienia. W tym miejscu znajdziesz sekcję poświęconą półproduktom, gdzie możesz skonfigurować ich funkcjonowanie.

Włącz obsługę szczegółowego planowania z uwzględnieniem półproduktów – Ustawienie to określa czy system ma planować zlecenia produkcyjne na półprodukty oraz które półprodukty mają być brane pod uwagę podczas planowania. Ustawienia te odnoszą się do metod korzystania z półproduktów opisanych powyżej. 

Do wyboru mamy cztery ustawienia.

Wyłączone – Zlecenia produkcyjne będą planowane wyłącznie na wyrób gotowy, bez uwzględniania pracy nad półproduktem.  

Uwzględnij tylko BOM – zaplanowane zostaną zlecenia produkcyjne na półprodukty, które znajdują się w BOMie wyrobu gotowego. Czyli w metryczce produktu gotowego w zakładce Surowce.
Półprodukty w BOM

Uwzględnij tylko technologie – Zaplanowane zostaną zlecenia produkcyjne na półprodukty znajdujące się w technologii produkcji wyrobu gotowego.
Półprodukty w technologii

Uwzględnij BOM i Technologie – Jest to połączenie powyższych opcji. Niezależnie gdzie wykorzystamy półprodukty, zostaną dla nich stworzone zlecenia produkcyjne.

Pozycje planowania domyślnie zwinięte – Włącznie tej opcji powoduje, że w widoku planowania mamy zwiniętą listę tylko do produktu głównego.  Dzięki temu widok jest uproszczony, jednoczenie jednak żeby, zobaczyć drzewko półproduktów będziemy musieli je ręcznie rozwinąć.

Przeliczanie ilości półproduktów przy zmniejszaniu ilości wyrobu docelowego w “Do zaplanowania” – Włączenie tej opcji spowoduje, że po zmianie ilości w kolumnie do zaplanowania, zostanie również skorygowana ilość  do zaplanowania wszystkich półproduktów znajdujących poniżej.
Przykład: wykonujemy produkt gotowy (10 szt.), który składa się z 2 szt. półproduktu. Razem 20 szt. półproduktu. Jeżeli ta funkcjonalność jest włączona i zmienimy ilość do zaplanowania w wyrobie gotowym na 5 szt, to ilość półproduktu również zostanie odpowiednio zmieniona. w tym przypadku na 10 szt. 

Jeżeli funkcjonalność jest wyłączona ilość wyrobu gotowego zmienimy na 5 szt, ale ilość półproduktu nie zostanie zmieniona. Wiec do zaplanowania będzie 5 wyrobów gotowych i 20 półproduktów. 

Pilnuj kolejności planowania półproduktów umieszczonych w strukturze surowcowej (BOM) wyrobu gotowego – Zaznaczenie tej opcji powoduje, że system podczas planowania ułoży zlecenia produkcyjne w taki sposób, aby najpierw wykonać półprodukt, który jest wyżej na liście, a następnie kolejny z listy surowców wyrobu gotowego. Jeżeli produkty te są od siebie niezależne i mogą być wykonywane w dowolnej kolejności, opcja ta powinna być wyłączona. 

Pozwalaj na pobieranie pracy związanej z produktem nadrzędnym przed ukończeniem półproduktów – Włącznie tej funkcjonalności pozwoli nam na pobieranie pracy w panelu meldunkowym przed ukończeniem półproduktów. Jeżeli ta funkcjonalność jest wyłączona, nie będziemy mieli widocznych prac do pobrania. Praca nad produktem gotowym pojawi się dopiero po ukończeniu prac nad półproduktami.

Napisz do nas.